She's never left…. The Envy Perez (@envy_perez) #BGR8 #ItsHot #FollowtheYES