Texas Black Expo (@texasblackexpo) 2017 with "The Black Chinese Publisher" Lorenza Butler. #BGR8 #TBE2017 #Houston #HTown #Texas #Networking